Tidigare års stipendiater

 

Sföaks forskarstipendium

2020

Stipendiet delades inte ut p.g.a. covid-19-pandemin.


2019

GUSTAV LINDER, Uppsala, tilldelades SFÖAK:s forskarstipendium 2019. Han fick stipendiet för sitt arbete inom esofaguskirurgi. Gustav använde det till ett 1-årigt fellowship vid Royal Infirmary i Edinburgh, Skottland. Stipendiet delades ut i samband med Kirurgveckan i Norrköping.


2018

FREDRIK KLEVEBRO, Karolinska Universitetssjukhuset och KI, forskar om kirurgisk behandling av esofaguscancer, inklusive postoperativa komplikationer, neoadjuvant behandling, samt livskvalitet och kvarvarande symtom efter esofagektomi. Fredrik tilldelades stipendiet för fullgörande av ett års fellowship på Dept. of Thoracic Surgery, Virginia Mason Medical Center, Seattle, USA.


2017

Stipendiet delades inte ut.


2016

DANIEL ANSARI (till höger på bilden), Skånes universitetssjukhus i Lund, bedriver klinisk och translationell forskning kring pankreascancer. En viktig målsättning med forskningen är utveckla nya biomarkörer för pankreascancer genom identifiering och kvantifiering av sjukdomsrelaterade proteiner i serum och vävnad. Dessa biomarkörer skulle kunna användas för att tidigt diagnostisera sjukdomen, men potentiellt också för individuell prognostisering och utveckling av ny riktad behandling.


2015

marco-del-chiaro

MARCO del CHIARO, Karolinska Institutet, fick Sföaks forskarstipendium för sin forskning om ”Microfluidics-based diagnostic analysis of pancreatic premalignant cystic tumors: a new approach to preventive pancreatic surgery”.


2014

Christian Sturesson, Lund, är 2014 års mottagare av Sföaks forskarstipendium.

CHRISTIAN STURESSON, Skånes universitetssjukhus i Lund, forskar inom området för klinisk leverkirurgi med studier främst kring inverkan på leverns regenerationsförmåga och mikrocirkulation av preoperativ cellgiftsbehandling för kolorektala levermetastaser.


2013

Sara Regnér

SARA REGNÈR, Skånes universitetssjukhus i Malmö, bedriver framför allt forskning om akut pankreatit. Förutom kliniska och experimentella studier om pankreatit studeras även biomarkörer för tidig diagnostik av pancreascancer.


2012

Ville Wallenius

VILLE WALLENIUS, Göteborg, forskar om obesitaskirurgi. Målsättningen är att på sikt hitta nya enklare behandlingsmetoder för fetma och typ-2 diabetes.


2011

Michael Hermansson

MICHAEL HERMANSSON är överläkare vid kirurgkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och hans forskningsintresse rör framför allt metoder att förutsäga respons till preoperativ radio-kemoterapi (pRKT) hos patienter med esophagus cancer.

 


2010

Bodil Andersson

BODIL ANDERSSON, specialistläkare på kirurgen i Lund, bedriver forskning inom akut pankreatit. Forskningen är kliniskt inriktad och Bodil Andersson har bland annat utvärderat behandling, utfall och riskfaktorer för död vid svår akut pankreatit. Vidare har hon också publicerat en genomgång av patienter som dör i sjukdomen utan att de erhållit sjukhusvård. Detta är en grupp som utgör ca 1/5 av totala dödstalet.


2009

Mats Lindblad

MATS LINDBLAD, Stockholm, har bland annat studerat ”Könshormoners inverkan på uppkomst av matstrupscancer”. Forskningsprogrammet syftar till att belysa om manliga och kvinnliga könshormon har betydelse för uppkomst av förstadium till körtelepitelcancer i matstrupen, så kallad Barretts esofagus eller adenocarcinom i matstrupen.

 


2008

Bobby Tingstedt

BOBBY TINGSTEDT, Lund, bedriver forskning inom prevention av postoperativa adherenser i buken. Förutom retrospektiva studier, där Bobby Tingstedt bland annat visat på en stor samhällsekonomisk börda av adherenser med en kostnad per år i Sverige på ca 400-600 miljoner kronor, bedrivs experimentell kirurgisk forskning.

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Linda Hauge, Centralsjukhuset, Kirurgklinikens administration, 651 85 Karlstad.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se