Regler för SFÖAK:s bidrag till postgraduat utbildning

  • Sökande skall vara medlem i Sföak.
  • Mötet som ansökan avser skall vara nationellt och ha karaktär av postgraduat utbildning eller konsensusmöte. Mötet bör vara fristående och inte en integrerad del av ett större möte.
  • Ansökan författas fritt. I ansökan skall finnas information om ämnesområde, öskad tidpunkt, plats, budget, annan finansiering samt huvudansvarig arrangör och medarbetare, inklusive eventuella gästföreläsare.
  • Ett maximalt belopp om 25 000 kr kan beviljas.
  • Det finansiella stödet är en starthjälp och mötet bör i övrigt vara självfinansierat.
  • Beslut om finansiellt stöd enligt ovan tas av Sföaks styrelse efter beredning av den medlem i styrelsen som är ansvarig för denna funktion. Ansvarig för funktionen emottar också ansökningar om stöd.
  • Möten som stöds av Sföak erhåller föreningens ackreditering.

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Martin Jeremiasen, Kirurgiska kliniken, SUS, Entrégatan 7, 222 42 Lund.

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: info@sfoak.se