Stöd och ackreditering av pre- och postgraduateprogram

Principer och regelverk för svensk förening för abdominell kirurgis stöd och ackreditering av pre- och postgraduateprogram

Fastlagda vid årsmötet 2003-08-19 i Karlstad

Målsättning: Förening önskar att med stöd till och ackreditering av olika pre- och postgraduateverksamheter stimulera och trygga utbildningskvaliteten inom ämnesområdet.

Följande förutsättning(ar) till del eller i sin helhet skall vara uppfyllda:

§ Utbildningsaktiviteten skall vända sig till hela landets kirurger.

§ Ett tämligen finalt program eller programövesikt skall vara styrelsen eller någon styrelseledamot tillhanda i rimlig tid före programmets genomförande och slutlig annonsering.

§Beslut om stöd eller ackreditering tas vid ordinarie styrelsemöte.

§ För att i speciella fall underlätta beslutsprocessen skall adresserad övrigt styrelseledamot konferera med sekreterare och/eller ordförande för att mellan styrelsemöte erbjuda möjlighet till beslut.

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Martin Jeremiasen, Kirurgiska kliniken, SUS, Entrégatan 7, 222 42 Lund.

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: info@sfoak.se