Stadgar

Stadgar för Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (Swedish Society for Upper Abdominal Surgery) fastställda vid årsmöte måndagen den 19 augusti 1996, reviderade vid årsmöte 24 augusti 2000 samt årsmöte 22 augusti 2023.

§ 1

Föreningen är en ideell sammanslutning av svenska kirurger, medlemmar av Svensk Kirurgisk Förening, med intresse för kirurgi inom övre abdomen och esofagus.

§ 2

Föreningens ändamål är att främja utbildning och utveckling inom ämnesområdet, stimulera internationella kontakter samt bevaka olika aspekter av kvalitetssäkring.

§ 3

Medlem i föreningen är den som efter ansökan hos styrelsen godkänts och erlagt fastställd årsavgift.

§ 4

Vid årsmötet skall väljas styrelse med ordförande (3 år), vetenskaplig sekreterare (3 år), kassör (3 år), och fyra övriga ledamöter (2 år). Styrelseledamöterna kan omväljas till annan post i styrelsen. Vid årsmötet skall väljas två revisorer, som har att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning. Kallelse till årsmötet skall utsändas en (1) månad före mötet. Årsmötet skall äga rum i samband med annan aktivitet inom Svensk Kirurgisk Förening. Årsmötet skall protokollföras. Vid årsmötet väljs en valberedning bestående av tre personer, varav en är sammankallande. Minst en medlem i valberedningen skall bytas ut årligen.

§ 5

Föreningen kan utse hedersledamöter. Förslag till hedersledamöter skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet då inval sker.

§ 6

Årsmötet fastställer årsavgiften.

§ 7

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om minst två (2) styrelseledamöter så kräver skall ordföranden sammankalla styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelsens medlemmar är närvarande. Styrelsemöten skall protokollföras.

§ 8

Handlingar upprättade i föreningens namn skall undertecknas av ordföranden och/eller sekreteraren.

§ 9

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 10

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 11

Valberedningen har att till årsmötet upprätta förslag till val enligt § 4.

§ 12

Vid föreningsval sker omröstning öppet om ej annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller vid lika röstetal den mening som företräds av ordföranden vid mötet.

§13

Beslut om ändringar i dessa stadgar fattas på årsmötet. För förändringar fordras att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna är ense.

§14

Vid upplösning av föreningen skall innestående medel tillfalla Svensk Kirurgisk Förening  för verksamhet som främjar föreningens intresseområden.

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Martin Jeremiasen, Kirurgiska kliniken, SUS, Entrégatan 7, 222 42 Lund.

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: info@sfoak.se