SÖK

Kurs: Specialister i Övre abdominell Kirurgi

2021-2024

Träff 10: Sekundära levertumörer

En fin försommardag sågs vi på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge för att diskutera sekundära levertumörer under Cecilia Strömbergs ledning. 

Dagen inleddes med att Maria Gustafsson Liljefors presenterade onkologiska aspekter och Melroy DSouza kirurgisk teknik. Funktionen av den kvarlämnade levern, future liver remnant (FLR), är mycket viktig, men kan vara svår att beräkna preoperativt. 

Stefan Gilg tog oss igenom problemen med postoperativ leversvikt, varefter Jacob Freedman presenterade en minimalinvasiv lösning, ablation. 

Nikos Kartalis gick pedagogiskt igenom den radiologiska utredningen av olika leverförändringar med hjälp av ett flertal exempel. Avslutningsvis bidrog Jacob Freedman och Ernesto Sparrelid med en professionell behandlingsduell kring deltagarnas fall.

I höst ses vi igen den 22/9 (v38) i Linköping för Benign EV-kirurgi och sedan den 1/12 (v48) i Uppsala för Akut EV-kirurgi. Hm, den 1/12 känns just nu väldigt långt bort…

Glad sommar!

Magnus Sundbom, studierektor

CT från Todor Dzhendovs fall, där operation sedermera kunde genomföras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Träff 9: Avancerad obesitaskirurgi

En snöig vårdag samlades vi i Uppsala för att diskutera avancerad obesitaskirurgi. Magnus Sundbom inledde med epidemiologi och för- och nackdelar av obesitaskirurgi. 

Därefter tog Martin Skogar upp komplikationer och två av kursdeltagarnas fall. Niclas Abrahamsson och Magnus gav sin respektive syn på viktåteruppgång samt tänkbara behandlingsalternativ ur medicinarens och kirurgens synvinkel.

Efter en stärkande lunch presenterade Lovisa Sjögren effekten av obesitaskirurgi på ungdomar, en grupp som ökar i storlek. Martin återkom med resultat av duodenal switch på personer med superobesitas samt tillhörande fall.

Stort tack till alla föreläsare och som vanligt kursdeltagarna för ert engagemang i fallen och dagens ämne. Nästa möte inleds med en social aktivitet på torsdagskvällen, varefter vi ses på Huddinge den 2/6 för att diskutera levermetastaskirurgi.

Ha en fin vår!

Magnus Sundbom, studierektor

Duodenal switch, som består av en gastric sleeve och en tunntarmsomkoppling, är ett mycket kraftfullt obesitasingrepp.

 


Träff 8: Pankreascancer och periampullära tumörer

Laura Zarantonello presenterar sitt fall, där det förefaller vara brist på kirurgi.

Nytt år – nya möjligheter. 

Den 27 januari träffades vi i Linköping för att diskutera pankreascancer och periampullära tumörer. Efter att vår mötesvärd, Bergthor Björnsson, presenterat epidemiologi gick Linda Lundgren och Wolf Bartholomä igenom preoperativ work-up och radiologisk utredning. 

Robert Glavas presenterade endoskopiska tekniker för preoperativ avlastning och Aristotelis Stefanis tänkbara onkologiska behandlingar. Därefter återkom  Bergthor med kirurgisk behandling av förändringar i corpus/cauda respektive caput. 

Efter en stärkande lunch tog Linda oss igenom tidiga och sena komplikationer samt handläggningen av andra tumörformer. Som alltid rönte kursdeltagarnas fallpresentationer stort engagemang. 

Tack alla för en mycket lärorik och trevlig dag!

Den 31 mars möts vi i Uppsala för att diskutera avancerad obesitaskirurgi (viktåteruppgång, revisionskirurgi och operation på ungdomar).

Magnus Sundbom, studierektor


Träff 7: Den svåra gallan och ERCP

Den 2 december samlades vi på Huddinge för att diskutera den svåra gallan och ERCP under Jennie Engstrands ledning. Efter att Jennie skakat om alla med en kort filmsnutt, kunde Henrik Nilsson och Fredrik Swahn uppdatera oss kring tänkbara interventioner vid cholecystit och choledochussten. Det förefaller stå helt klart att cholecystektomi kan göras upp till 7 dagar efter inkomst respektive med 10 dagars anamnes utan ökad risk. 

Rebecka Zacharias diskuterade därefter konkreta strategier vid gallbesvär hos patienter med förändrad anatomi, såsom gastric bypass. 

Efter lunch bevisade Björn Törnqvist betydelsen av peroperativ cholangiografi, varefter Fredrik Swahn och Melroy D’souza förevisade tekniker för att utreda och åtgärda gallgångsskador. Deras take home message var vikten av adekvat dränage respektive betydelsen av att kontakta en erfaren och fristående kollega samt ringa ett leverpankreascenter vid behov.

Under dagen belystes ovanstående problematik av fyra fall från kursdeltagarna. Stort tack till presentatörerna samt övriga för den intressanta diskussionen.

Stort tack Jennie och alla föreläsare för en mycket trevlig och lärorik dag!

Vi ses i Linköping den 27/1 för vår åttonde kursträff, denna gång med temat pankreascancer.

God jul och gott nytt år!

Magnus Sundbom, studierektor

Andreas Wallhus, Örebro, presenterar sitt fall för SÖK-kursen.


Träff 6: Primär leverkirurgi

I ett höstvackert Uppsala samlades kursen den 7 oktober för att diskutera handläggningen av primära levertumörer. 

Jacob Freedman inledde med att dela med sig av sina gedigna erfarenheter inom ablation, varefter vi ökade intensiteten i behandlingstrappan med fördelar med minimalinvasiv teknik (Jozef Urdzik) och viktiga leverkirurgiska principer (Bengt Isaksson). 

Johan Vessby gav en utmärkt gastroenterologisk exposé av MAFLD, fibros och cirrhosutveckling, liksom Ulf Johnson kring imaging och TACE. 

Insprängt under dagen hölls tre lärorika keynote–presentationer om HCC (Hanna Sternby), GBC (Jozef Urdzik) och CCC (Christopher Månsson). Den ganska kunskapstunga dagen lättades som alltid upp av diskussionen kring kursdeltagarnas intressanta fall. Stort tack!

Efter att ha blivit utsatta för multipla förkortningar såsom HCC, GBC, CCC, PTC, FLR, TACE och MAFLD kunde jag inte låta bli avsluta dagen med ett stort TSM (tack så mycket)!

Den 2 december ses vi på Huddinge för att diskutera ”Den svåra gallan”.

Magnus Sundbom, studierektor

PS. Vi inleder våren med Pankreascancer (Linköping, 27/1) och Avancerad obesitas (Uppsala, 31/3).

Jacob Freedman inledde dagen med att diskutera ablation.


Träff 5: Primär obesitaskirurgi

Den 13 maj sågs vi i ett vårligt Linköping för att diskutera primär obesitaskirurgi. Efter Torsten Olbers medryckande inledning presenterade Magnus Sundbom långtidsaspekter efter obesitaskirurgi.

Dietist Anna Laurenius fördjupade våra kunskaper inom ätande och nutrition efter kirurgi, liksom Marcus Lagerström när det gäller psykologiska aspekter. Dagen avslutades med Torstens handfasta tips kring olika postoperativa problem samt två belysande patientfall från kursdeltagarna. Efter att Magnus tackat alla deltagare samt önskat ett trevligt sommarlov skiljdes vi åt.

Datum för höstens första träff (7 oktober, Leverkirurgi i Uppsala) kan eventuellt behöva justeras, men ”Den svåra gallan” kommer att diskuteras den 2 december.

Glad sommar!

Magnus Sundbom, studierektor

Torsten Olbers förevisar optimal operationsteknik för gastric bypass.


Träff 4: EV-cancer

Den 18 mars träffades vi på Huddinge sjukhus för att diskutera EV-cancer. Efter Magnus Nilssons inledande ämnesöversikt och genomgång av multimodal behandling, tog Mats Lindblad över och diskuterade utredning och operationsbedömning. Därefter förevisade de modern operationsteknik med hjälp av bland annat välredigerade operationsvideos. Efter lunch beskrev Mats fördelarna med ERAS, varefter Magnus Sundbom och Jakob Hedberg diskuterade palliativ kirurgisk behandling respektive komplikationer. De två senare föreläsningarna belyses av kursdeltagarnas intressanta fall.

Stort tack för allas engagemang under denna välarrangerade dag.

Nästa gång ses vi torsdagen den 12 maj kl 18 i Linköping, alternativt direkt på morgonen den 13:e för att diskutera primär obesitaskirurgi.

Magnus Sundbom, studierektor


Träff 3: Laparoskopi och gallstenssjukdomen

Den 11 februari träffades vi i Uppsala för att diskutera laparoskopi och gallstenssjukdomen. Efter att Magnus Sundbom blickat tillbaka på laparoskopins utveckling stod Daniel Trygg för praktisk apparatkännedom med efterföljande felsökning. Alla vara överens om att en kirurg själv måste kunna fixa enklare fel på utrustningen. Gabriel Sandblom diskuterade sedan gallblåsecancer och cholangiografi, varefter Bengt Isaksson gick igenom ovanliga tillstånd i gallvägarna. Eftermiddagens ägnades åt säker operationsteknik samt hur man bäst hanterar choledochussten under ledning av Fredrik Linder och Eva-Lena Syrén. Deras typfilmer kompletterades med fyra utmärkta fall från kursdeltagarna som ytterligare belyste olika problem inom gallkirurgin. Jag är övertygad om att denna dag kommer att bidra till att Sveriges gallkirurgi blir ännu säkrare.

Stort tack till alla föreläsare samt Hanna Sternby som satt ihop en trevlig och lärorik dag!

Vi ses på Huddinge den 18 mars för att diskutera esofagus- och ventrikelcancer.

Magnus Sundbom, studierektor

Felsökning på laparoskopistapeln under Daniel Tryggs ledning.


Träff 2: Akut pankreatit

Den 3 december hade vi glädje att besöka Linköping för en genomgång av akut pankreatit. Efter en introduktion av Per Sandström höll Thomas Gasslander en noggrann genomgång av genes och olika behandlingsstrategier. Wolf Bartholomä fortsatte med att ge oss belysande CT-bilder med hög klinisk relevans, varefter Taichi Kadowaki bidrog med intensivvårdsaspekter. Förmiddagen avslutas med indikationer för endoskopisk terapi av Gudrun Lukas.

Stärkta av lunch fortsatte programmet med att Aysun Erbahceci Salik diskuterade interventionell terapi, varefter vi fick ta del av fyra av kursdeltagarnas intressanta patientfall. Thomas avslutade dagen med att diskutera kirurgisk behandling och olika specialfall.

Stort tack Linköping för en trevlig och lärorik dag!

Vi ses i Uppsala den 11 februari för att diskutera gallkirurgi – men dessförinnan önskar jag er en god jul och gott nytt år.

Magnus Sundbom, studierektor

Kursdeltagare

Åsa Edergren presenterar sitt pankreatitfall.


Träff 1: Övre gastrointestinal blödning

Första träffen hölls fredagen den 22 oktober och behandlade ÖGI-blödning. Dagen inleddes med diskussion av olika belysande fall som presenterades av utvalda kursdeltagare, allt enligt kursens pedagogiska princip. Efter Michael Wagners lärorika genomgång av praktisk handläggning av varicerblödningar gick Magnus Nilsson igenom allt inom initialt omhändertagande av ulcusblödningar. Det praktiska handhavandet inom endoskopisk behandling förevisades av Fredrik Swahn, som bidrog med många handfasta tips.

Efter lunch demonstrerade Linn Smith interventionisternas stora verktygslåda och Magnus Sundbom sammanfattande operativ behandling, en allt mindre använd modalitet. Under Cecilia Strömbergs ledning avslutades dagen med fler givande falldiskussioner.

Jag vill tacka föreläsarna för en mycket gedigen och bra genomgång av ämnet, liksom alla kursdeltagare för stort engagemang och bra fallpresentationer.

Vi ses i Linköping den 3 december för att diskutera akut pankreatit.

Magnus Sundbom, studierektor 

Föredrag kursstart

Kerstin Bewö inleder första kursdagen med att presentera sitt fall.


Tredje omgången – nationell kurs för Specialister inom Övre abdominell Kirurgi

Pristagare Magnus Sundbom

Pristagaren Magnus Sundbom: ”Jag är hedrad av att ha tilldelats Svensk kirurgisk förenings utbildningspris för mitt arbete med SÖK-kursen”.

Torsdagen den 21 oktober 2021 startade den tredje omgången av SÖK, en treårig kurs för specialister i övre abdominalkirurgi. Kurskonceptet nu inne på sitt tionde år och arbetet med kursen gav mig Svensk Kirurgisk Förenings Utbildningspris vid senaste kirurgveckan. Stort tack för detta!

Djupt hedrad vill jag tacka kursfakulteten, Magnus Nilsson och Cecilia Strömberg (Stockholm), Per Sandström och Bergthor Björnsson (Linköping) och Jakob Hedberg och Bengt Isaksson (Uppsala) samt inte minst Bengt Holmberg, vår kursadministratör!

Som jag ser det har SÖK-kursen under åren både breddat och fördjupat kunskapen hos många av Sveriges ÖAK-specialister, vilket är särskilt viktigt då vi arbetar inom olika fält av vår subspecialitet.

Kursupplägg och kommande träffar sammanfattas här:


Tidigare kurser

SÖK 2018-2021

SÖK 2015-2018

 

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Martin Jeremiasen, Kirurgiska kliniken, SUS, Entrégatan 7, 222 42 Lund.

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: info@sfoak.se