Strategi och riktlinjer för SFÖAK:s registerverksamhet

Övergripande målsättningar och principer

Kvalitetsregister i SFÖAK:s regi skall kunna ge uppgifter om:

§ Medicinsk kvalitet

§ Patientnytta

§ Hälsoekonomi

§ Ge möjlighet att koppla in FOU-moduler lokalt, regionalt eller rikstäckande

Register skall vara utformade för att kunna

§ genom rapportering vara öppet tillgängliga ner till operationsenhet

§ monitorera och validera data

§ återföra data för implementering i verksamheten på alla nivåer, nationellt, regionalt eller lokalt

§ göra data till journalhandling

Huvudprincipen är att kvalitetsregister skall vara diagnosbaserade, undantag skall särskilt motiveras. Registerverksamheten skall bedrivas i enlighet med lagar och förordningar för medicinska kvalitetsregister.

Arbetsgrupp, styrgrupp, registerhållare, huvudman

Maligna diagnoser

Register som berör maligna diagnoser skall drivas i samarbete med Onkologiskt centrum. När ett register med malign diagnos initieras skall en arbetsgrupp utses bestående av en representant inom ämnesområdet från varje region och en representant från SFÖAK. Onkologiskt centrum skall också erbjudas en plats i arbetsgruppen.

När registret är initierat utses en styrgrupp av SFÖAKs styrelse på förslag från arbetsgruppen. Styrgruppen skall innehålla minst en representant inom ämnesområdet från varje region, en representant från Onkologiskt centrum samt SFÖAK:s representant. Ledamöterna i styrgruppen utses på tre år med möjlighet till omval.

Huvudman skall vara ett landsting med anknytning till registerarbetet. Registrets styrgrupp får till uppgift att förhandla med tänkbara huvudmän för att komma fram till den optimala lösningen. Någon direkt koppling mellan registerhållare och huvudman behöver inte finnas. Styrgruppens förslag till huvudman skall godkännas av styrelsen.

Registerhållare utses av SFÖAK:s styrelse efter förslag från styrgruppen. Uppdraget löper på tre år med möjlighet till omval. Styrgruppen har ansvar för att upprätta budget och årsrapport som skall presenteras för SFÖAKs styrelse. Styrgruppen ansvarar också för registrets ekonomi samt är ansvarig för forskning inom registret och för de FOU-moduler som kopplas till, antingen lokalt, regionalt eller rikstäckande.

Benigna diagnoser

Principerna för arbetsgrupp och styrgrupp är desamma som för maligna diagnoser. Möjligheterna för ett stadigvarande samarbete för registerhantering utreds för närvarande.

Lund 050331

Folke Johnsson

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Martin Jeremiasen, Kirurgiska kliniken, SUS, Entrégatan 7, 222 42 Lund.

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: info@sfoak.se